Wybierz oddział

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

6.06.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 Numer ogłoszenia:   1/2019 data 06.06.2019 

 

Olimpiady Specjalne Polska OR Beskidzkie w Kaczynie, 34-123 Chocznia, Kaczyna 50 ogłasza na podstawie regulaminu Udzielania Zamówień w Stowarzyszeniu OSP przetarg o udzielenie zamówienia na: zakup miejsc noclegowych i wyżywienia  dla Olimpiad Specjalnych Polska OR Beskidzkie 

 

ZAMAWIAJĄCY 

 1. Nazwa i adres: 
  Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny Beskidzkie 
  adres: OR Beskidzkie, Kaczyna 50, 34-123 Chocznia, tel 33 8730379,  email : [email protected],  

 1. Rodzaj zamawiającego:  Stowarzyszenie 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 1. Rodzaj zamówienia: usługi  

 2. Opis przedmiotu zamówienia, szczegółowe określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na sprzedaż miejsc noclegowych i wyżywienia dla 30 osób niepełnosprawnych oraz 10 osób kadry nad morzem w drugiej połowie lipca 2019 roku, Ośrodek powinien spełniać następujące wymagania: 

 • posiadać wpis do rejestru ośrodków, w którym mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, 

 • być dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych uczestników obozu, 

 • spełniać wymagania dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży,  

 • zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w budynku spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej, 

 • oferować zakwaterowanie w pokojach 2,3,4-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym i balkonem, wyposażone w TV, lodówkę, 

 • zakwaterowanie uczestników w dniu przyjazdu od godziny 8:00 do 20:00 w dniu wyjazdu, 

 • usytuowanie z dala od drogi o dużym natężeniu ruchu, teren ogrodzony, 

 • posiadać na miejscu odpowiednią sale do spożywania posiłków,  

 • zapewniać cztery posiłki dziennie - śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja -  wydawane o umówionych porach, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie          z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U 2006 poz. 1225) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 (Dz. U 2016 poz. 1154), 

 •  zapewniać różne rodzaje diet zgodnie  z potrzebami uczestników,  

 • posiadać zaplecze sportowe ( boisko do siatkówki, boisko do gry bocce, ścieżka zdrowia, sala do ćwiczeń ruchowych) 

 • zaplecze rekreacyjne ( bilard, sala do organizacji dyskoteki, plac zabaw, sprzęt do plażowania), 

 • odległość od morza  nie większa niż 100 m, 

 • zapewniać pracowników posiadających doświadczenie w obsłudze grup osób niepełnosprawnych 

 

 1. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie  

 

 1. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 

 

 1. Wartość szacunkowa zamówienia: do 45000 zł Pln 

 

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

 1. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium. 

PROCEDURA 

 1. Kryteria oceny ofert:  (informację na temat wag punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów , przykładowe kryteria to: cena, jakość, doświadczenie wykonawcy , termin realizacji dostaw itp) 

 1. Informacje administracyjne  

 1. Termin składania ofert do udziału w postępowaniu: do dnia 14.06.2019  godz. 8:00, miejsce: Kaczyna 50,34-123 Chocznia 

Dokumentacja firmy, formularz oferty , oświadczenie może być przekazany w formie emailowej na adres: [email protected] Wszelkie pytania należy kierować do Maria Korczewska Osoba odpowiedzialna za kontakt w wykonawcami Maria Korczewska tel 663772685, email [email protected] 

 1. Termin otwarcia ofert złożonych do udziału w postępowaniu: 14.06.2019, godzina 12:00, Kaczyna 50, 34-123 Chocznia. 

 1. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert). 

DODATKOWE INFORMACJE:  

 1. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty – właściwy załącznik wraz z wymaganymi w tym formularzu informacjami oraz oświadczeniami i podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu firmy. 

 1. Do oferty należy dołączyć wypełnione i podpisane Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 1). 

 1. Do oferty należy dołączyć aktualny dokument rejestracyjny firmy  – potwierdzony za zgodność z oryginałem. 

 1. W ofercie prosimy o podanie cen brutto.   

 1. W załączeniu przekazujemy warunki realizacji umowy  

 1. Zamówienie jest realizowane w oparciu o środki przyznane z dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki  w ramach zadania z zakresu rozwijania sportu osób niepełnosprawnych ze środków państwowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.       W ramach zawartej umowy Ministerstwo Sportu i Turystyki  zastrzega sobie prawo zmniejszenia przyznanych Stowarzyszeniu Olimpiady Specjalne Polska  środków finansowych w sytuacji, gdy wielkość środków finansowych będących w dyspozycji Zleceniodawcy okaże się mniejsza od zaplanowanych wpływów państwowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

 

Dyrektor OR Beskidzkie 

Józefa Karkoszka-Warchał 

 

 

SPONSOR STRATEGICZNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.